BØLGER
VEJRET
Gæsteskriver på denne side:
Lektor H. C. Arnth Nielsen
Livredning.DK
Bølger  

Nedenstående artikel, "Bølger", er tilgået redaktionen
fra gæsteskriver lektor H. C. Arnth Nielsen

At skrive om eller beskrive forhold omkring bølger er normalt en indviklet affære, men takket være en lille bog, "Bølger og Kystforhold" af Henning Christoffersen, vil dette afsnit være særdeles overkommeligt for læseren.  
Henning Christoffersen får på mesterlig vis reduceret den højere matematik, som normalt præger beskrivelsen af bølger, til noget særdeles tilgængeligt og nærværende.  
Det følgende vil med tilladelse være præget af "Bølger og Kystforhold".  

Hvad er bølger?  


"Bølger er vandpartikler, der bevæger sig i en mere eller mindre cirkelformet bane" (Se Figur 1 
Bølgerne dannes væsentligt af vinden, men også de hurtige færgers hækbølger må medtages.  
Kystlivredderen må være særdeles opmærksom på såvel vindbølger som færgebølger.  

Vi kender alle til ujævn havoverflade, hvor bølgerne bevæger sig ind mod kysten med en vis hastighed.  
Undersøgelser har vist (kilde!), at der gælder ganske bestemte naturlove for bølgernes højde og hastighed samt den afslutning bølgerne får, når de nærmer sig kysten - den såkaldte brænding. 

 

Enhver kan forstå, at bølgehøjden og hastigheden er afhængig af vindens styrke og af den tid og den længde, vinden har påvirket vandoverfladen med;  højere og hurtigere bølger i Atlanterhavet end i Kattegat.  
Bølgehøjden og hastigheden stiger ikke i det uendelige, kun til en vis grænse, hvor forholdene stabiliseres.  
Meget interessant og af stor betydning for kystlivredderen er det at iagttage bølgernes afslutning - brændingen.  
Ved forsøg og iagttagelse i naturen har det vist sig, at bølgerne bryder og bliver til brænding, når vanddybden svarer til 0.8 gange bølgernes højde. Dette skyldes, at bølgerne bremses af bunden, når de løber ind mod land. Den cirkelformede bane kan ikke holdes, bølgerne bliver nærmest trykket sammen, så den tidligere cirkelform nu bliver til en mere og mere flad elipse (Se Figur 2).  

Vandpartiklerne i toppen af bølgen er på vej til at overhale den nederste del. Forsiden nærmer sig det lodrette plan for et øjeblik senere at krænge over og bryde i en voldsom brænding, hvor vandet kastes ind mod stranden med stor kraft.  
Kystlivredderen må være meget opmærksom på brændingen - hvor?, hvornår?, hvor kraftig?  

Selv i forholdsvis roligt vejr kan brændingen være ret kraftig ved den jyske vestkyst.  
Skal kystlivredderen have sin båd i vandet uden uheld, er et godt tidspunkt lige efter, en bølge er blevet til brænding, før den næste brækker. Er man ikke hurtig og helst tre personer ved båden, kan den let blive kastet på land, når den næste bølge bryder. 

Brænding og brændingstyper.  


Det er nævnt, at bunden har indflydelse på brændingsstedet (dybde 0.8 x bølgehøjden). Dette fører frem til, at netop havbundens hældning er helt afgørende for kystens udseende og brændingstyperne.  
Er der meget dybt vand tæt på kysten, får vi en såkaldt strandbrænding (bølgerne brækker først, når de er nået helt ind til stranden).  
Ved den jyske vestkyst finder vi oftest en svagt hældende havbund, der medefører helt andre brændingstyper.  
Flere steder på denne kyst (Vestjylland) finder vi den såkaldte styrtbrænding, der er karakteristisk ved, at bølgen pludselig vokser op af havet (rejser sig) og brækker med voldsom kraft. En kraft, der påvirker havbunden og sender sten, sand og grus i voldsom bevægelse.  

En tredie brændingstype er den såkaldte afløbsbrænding, som vi finder, hvor havbunden er ganske jævnt faldende. En kysttype med afløbsbrænding er ideel for badefolket og giver kun få problemer for kystlivredderen.  
(Se Figur 3 

Bølgeterminologi 


Henning Christoffersen angiver:  
Bølgehøjde = afstanden fra bølgetop til bølgedal  
Bølgelængde = afstanden mellem to bølgetoppe  
Bølgeperiode = den tid, det tager en bølge at bevæge sig en bølgelængde  
Bølgehastighed = den hastighed, hvormed bølgen bevæger sig hen over havbunden (Se Figur 4 
  

Figur 4 : 
 

Bølgehøjden har altid været et yndet emne for drøftelser, og det kan straks fastslås, at bølgehøjden er meget svær at måle.  
De største bølger i Nordsøen eller Vesterhavet er målt til 7.5 m.  
I Kattegat har man målt bølgehøjder på 5 m.  
I stærkt blæsevejr kan havoverfladen frembyde et uoverskueligt og tilsyneladende meget kompliceret billede. Der er dog system i det hele, idet fordelingen af bølgernes højder følger bestemte love. Det angives således, at 1 ud af 25 bølger er mere end dobbelt så stor som den gennemsnitlige bølgehøjde (middelbølgehøjden), og 1 bølge ud ag 100 bølger er højere end den maksimale bølgehøjde, der igen er 3 gange højere end middelbølgehøjden.  

Disse oplysninger stemmer overens med søfolks og fiskeres iagttagelser af særligt store bølger og kæmpebølger.  
Bølgelængde og bølgeperiode kræver ingen kommentarer, men måske en bemærkning om bølgernes dannelse.  
Vindbølger kan opstå meget hurtigt. Selv om havoverfladen har været jævn det meste af dagen, kan et pludselig opstået tordenvejr med kraftig vind på få min skabe kraftige bølger, som er særdeles farlige for småbåde og badende. Kystlivredderen bør kalde alle op af vandet (hejse rødt flag) og i det hele taget være klar til enhver form for assistance.  
Bølgernes hastighed er et omdiskuteret emne ("Bølgerne kom farende med 200 i timen"). På verdenshavene er målt hastigheder på 100 km/t. I Nordsøen er hastigheden mindre, men der er stadig fart på. I Kattegat har man målt bølgehastigheder på 60 km/t på dybt vand. På 5 m dybde var hastigheden aftaget til 25 km/t. Det sidste hænger sammen med, at bølgernes cirkelformede baner bliver elipser på det lave vand - dermed nedsat hastighed.  

Helgenæs og Hundested 


Skibsbølgernes hastighed og måske meget uheldige indvirkning på strandens badeliv er særdeles vedkommende. Henning Christoffersen angiver, at en hurtigfærge med en fart på 40 knob på dybt vand sender en bølge fra skibet med en hastighed på 60 km/t.  

Sejler færgen på lavt vand med samme hastighed, forplanter bølgerne sig med en hastighed på 74 km/t.  

Henning Christoffersen har ved Helgenæs og Hundested målt bølgehøjder på 0.35 m - 0.40 m. Det er helt klart, at en færgebølge med den skitserede hastighed og højde må vække bekymring hos enhver kystlivredder. Hertil kommer, at antallet af hurtigfærger i danske farvande er kraftigt stigende, og der kan i de kommende år forventes en yderligere tilgang af denne færgetype. 
Vi ser mange protester mod disse hurtigfærger - dels mod fuglebestanden i nærheden af færgernes ruter og dels mod ændringer i kystmorfologien.  
Myndighederne har lyttet til protesterne, men intet er sket. Udviklingen er svær at stoppe.  
Der er også set vage protester fra badefolket, men helt uden virkning. Alt er hermed overladt til kystlivredderens ansvar, hvor en sådan findes. Han/hun må som minimum ved hver enkelt færgepassage kalde de mindste børn op af vandet og advare de solbadende turister på stranden (Se Figur 5). Der er i det hele taget skabt nye farer for de badende nær hurtigfærgernes ruter. En total overrumplende bølge på 0.40 m, der rammer stranden med stor hastighed, kan skabe ganske stor forskrækkelse.  

Bølgernes påvirkning af kysten 


Det er nævnt, at hurtigfærgernes bølger påvirker kysten, men vindbølgerne, som vi næsten altid har på vestkysten, er også med til at skabe kystens morfologi.  
Henning Christoffersen taler om konstruktive og destruktive bølger.  
Konstruktive bølger opbygger kysten (skaber en bredere strand).  
Destruktive bølger nedbryder kysten (skaber smallere strand).  
Det afgørende for om en bølge er konstruktiv eller destruktiv er, hvor ofte bølger rammer kysten, og hvilken brændingstype, der er tale om.  
Konstruktive bølger rammer kysten 6-8 gange i minuttet. Vandet fra brændingen slår ikke lige ned i havbunden, men skråt op mod kysten og langt op på stranden. Det opskyllede vand siver ned gennem sandet og bølgernes opskyl bliver liggende på stranden. Konstruktive bølger skaber en lækker bred sandstrand til stor glæde for badefolket.

Bølger ved Jammerbugten
Meget interessant og af stor betydning for kystlivredderen er det
at iagttage bølgernes afslutning - brændingen. (Arkivfoto).


Destruktive bølger rammer kysten 13 - 15 gange pr. min. Vandet fra bølgen slår lige ned i havbunden, hvorved bølgens opskyl på stranden bliver ringe. Før opskyllet trækker sig tilbage, slår en ny bølge ned i havbunden (Se Figur 6).  

Den seneste bølges opskyl møder resterne af opskyllet fra den forrige. Stranden bliver herved konstant dækket af vand. På grund af strandens hældning mod havet udvaskes sand og grus, der forsvinder i havstokken. Stranden bliver smal og grov med masser af kedelige sten (dårlig badedstrand). Sådanne strande vil ofte søges sikret med høfter. 

Bølger og materialetransport  


Hvis bølgerne roder i havbunden, hvad de ofte gør, og der samtidig er strøm, er der skabt grobund for materialetransport.  
Bølgerne roder i havbunden eller påvirker havbunden, når vanddybden er den halve bølgelængde (D<½L).  
Påvirkningen er fremkaldt af vandpartiklernes frem- og tilbagebevægelse, og er strømmen tilpas stor, sættes bundmaterialet i bevægelse. Da havets sandbund består af forskellige kornstørrelser, er ophvirvlingen på et bestemt tidspunkt bestemt af kornstørrelsen.  
Det er naturligvis sådan, at jo større kornstørrelse, jo mere strøm skal der til for at sætte kornene i bevægelse.  
Denne teori holder ikke helt for alle kornstørrelsers vedkommende, idet visse korn med en tilpas størrelse sættes hurtigere i bevægelse end mindre korn.  
Særligt bølgestrømme kan transportere virkeligt store materialemængder, hvilket ofte ses efter en kraftig blæst, hvor ikke alene kysten, men også bundforholdene har ændret sig totalt. En omstændighed som kystlivredderen må være særdeles opmærksom på.  
Materialevandringen foregår ofte tæt på kysten, men det kan let konstateres, at også store materialemængder forsvinder ud gennem hestehullerne (se afsnittet revler).  
Man har tæt på Frederikshavn konstateret materialevandring (se uddybende tillæg!) på 100 m3 i timen. Ja, ganske utroligt. 

Ovenstående artikel, "Bølger", er tilgået redaktionen
fra gæsteskriver lektor H. C. Arnth Nielsen

 


Copyright © 1990-2005  *  Nyhedsmedie for Kystlivredning / Lifeguard Page of Scandinavia, Danish Section, Livredning.DK
FORSIDENDrukningKystmorfologiTurist-aspektHistorieUdlandetRedningsudstyrAEDSiteMap
Opgaverne Litteratur Kystlivredderprøven Online ForumMail ServiceA-ZRedaktion